Ιστορικό κλάδου ΕΤΕΠ

Σύντομο Ιστορικό του κλάδου ΕΤΕΠ και το νομικό πλαίσιο που τον διέπει:

 • Με το Ν.5343/32 οι οργανικές θέσεις των Παρασκευαστών ιδρύονται στις έδρες, τα εργαστήρια και τις κλινικές.
 • Ο Α.Ν.553/68 άρ. 1 παρ. 1 «περί βοηθητικού Προσωπικού των ΑΕΙ» καθορίζει:

  1. Εξ επιμελητών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, εδρών, κλινικών ή μουσείων.
  2. Εκ βοηθών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, εδρών, κλινικών ή μουσείων.
  3. Εκ παρασκευαστών εργαστηρίων ή μουσείων κατά το ειδικότερο δι έκαστο Ίδρυμα οριζόμενα.

 • Ο Ν.815/78 καταργεί τον θεσμό των βοηθών και αφήνει ανέπαφους τους παρασκευαστές.
 • Με την μεταρρύθμιση του Ν.1268/82 ο κλάδος των παρασκευαστών μετεξελίσσεται και ονομάζεται Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ). Ο κλάδος αυτός είναι ένας από τους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας επιτελώντας έργο υποδομής στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο των ΑΕΙ σύμφωνα με το αρ. 20.
 • Με το άρ. 13 του Ν.2817/ΦΕΚ 78/14-03-2000 ο κλάδος του ΕΔΤΠ μετονομάζεται σε Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) όπως είναι σήμερα. Έργο των μελών ΕΤΕΠ είναι η προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου στα ΑΕΙ.
 • Νόμος υπ. αρ. 1404 ΦΕΚ 173/24-11-83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπου στο άρ. 48 παρ. 12 αναφέρει: «…στα μέλη ΕΔΤΠ με ειδικά προσόντα μπορεί να ανατεθεί εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο»
 • Αναγκαστικός Νόμος 553/68 άρ. 8 παρ. 3 & 4. «Διαρκούντος του χρόνου των θερινών διακοπών οι επιμεληταί, οι βοηθοί και οι παρασκευασταί διακιούνται να λαμβάνουσιν άδειαν απουσίας μέχρι δύο μηνών παρά του πρυτάνεως….». «…. Εις τους επιμελητές τους βοηθούς και τους πτυχιούχους παρσκευαστάς δίνεται μετά διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν να χορηγηθή εκπαιδευτική άδεια ενός έτους μετά πλήρων αποδοχών…»
 • Ν. 2083/21-09-1992 ΦΕΚ 159 άρ. 4 παρ. 2 «το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται… όταν συζητούνται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου τους συμμετέχει ….ένας εκπρόσωπος του ΕΕΠ ή του ΕΔΤΠ ή των βοηθών – επιμελητών, επιστημονικών συνεργατών».
 • Ν. 3794 ΦΕΚ 156/04-09-2009 «Ρύθμιση θεμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» αρ. 23 «…Προγραμματισμός θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού προσωπικού ΕΕΔΙΠ, ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και ΕΤΠ.». Στο αρ. 26 απολύσεις λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, «απολύσεις λόγω συμπλήρωσης… …για τους βοηθούς επιστημονικούς συνεργάτες, επιμελητές, τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ των πανεπιστημίων και τα μέλη ΕΤΠ των ΤΕΙ
  πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το σχετικό όριο ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας». Για τα μέλη ΔΕΠ ισχύει το ίδιο καθεστώς σύμφωνα με το αρ. 45 του Ν. 2413/1996 και από 01-01-2004 ισχύει η διάταξη του αρ. 7 παρ. 4 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267 τ. Α’.

Το ειδικό καθεστώς που διέπει τον κάδο του ΕΤΕΠ και παλαιότερα ΕΔΤΠ και Παρασκευαστών, ανάγκασε την πολιτεία να εκδίδει αποφάσεις που εξαιρούν τον κλάδο από όλες τις διατάξεις νόμων που αφορούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Εξαιρέσεις από τον Υπαλληλικό Κώδικα των Υπαλλήλων ΝΠΔΔ:

 • Το Ν.Δ. 3974/59 άρ. 11 παρ. 1 αναφέρει: επί του εξ επιμελητών, διδασκάλων, βοηθών και παρασκευαστών προσωπικού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπ. αρ. 23/31-12-55 Β.Δ. «περί εφαρμογής του υπαλληλικού κώδικα επί των υπαλλήλων ΝΠΔΔ»
 • Έγγραφο ΥΠΕΠΘ Φ.131.1/Β2/3660,3877/29-10-2001 όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει «τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) δεν υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα καθ’ όσον από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει τούτο».
 • Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αρ. γνωμοδοτήσεως 201/1999 «κατά συνέπεια στο Διοικητικό Προσωπικό των ΑΕΙ ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2085/1992…». «Τα μέλη του ΕΔΤΠ έχουν διάφορη αποστολή από εκείνη του Διοικητικού Προσωπικού δηλ. παρέχουν εξειδικευμένο έργο υποδομής στη λειτουργία των ΑΕΙ προκειμένου να καταστεί αρτιότερη η εκτέλεση του εκπαιδευτικού και
  ερευνητικού έργου τους». «Κατά συνέπεια τα μέλη ΕΔΤΠ δεν ανήκουν στους Διοικητικούς Υπάλληλους κατά την έννοια του Υπαλληλικού Κώδικά»
 • Έγγραφο ΥΠΕΠΘ Β2/4343/18-12-2000 σχετικά με δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το αρ. 28 του νέου Υ.Κ. Ν.2683/99 όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει: «… τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ, σας διαβιβάζουμε το αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ50/474/26665,26645/8-12-200 έγγραφο του πιο πάνω Υπουργείου από το οποίο προκύπτει τα ανωτέρω μέλη δεν υποχρεούνται να προβούν στη δήλωση αυτή».

Άλλες εξαιρέσεις:

 • Με έγγραφο του ΥΠΕΠΘ Φ.131.1/Β2/1181/17/3 με θέμα: «Εξαίρεση του Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού των ΑΕΙ από τις διατάξεις του Ν.2085/1992» μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «ως γνωστόν το Ειδικό Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό ΕΔΤΠ των πανεπιστημίων διέπεται από ειδικές διατάξεις…». «Εν όψει των ανωτέρω και προς αποφυγήν παρερμηνειών παρακαλούμε όπως, το ειδικό αυτό προσωπικό που επιτελεί συνεπικουρικό έργο, και στο οποίο μπορεί σύμφωνα με την παρ. 12 του αρ. 48 του Ν.1404/83 ΦΕΚ 173/24-11-83 να ανατεθεί στα μέλη του με ειδικά προσόντα εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο, εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2085/1992.»
 • Με βάση την Υ.Α. Β2/2339/89 ΦΕΚ. 390/25-5-1989 τεύχος Β. Εξαίρεση του ΕΔΤΠ των ΑΕΙ και του ΕΤΠ των ΤΕΙ από τις διατάξεις του Ν. 1735/87 «Εξαιρούμε από τις διατάξεις του Ν. 1735/87 ΦΕΚ. 195 τεύχος Α. Το Ειδικό Διοικητικό – Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό των ΤΕΙ…. ….γιατί το έργο τους είναι συνεπίκουρο του παρεχομένου από το εκπαιδευτικό προσωπικό έργο»
 • Πρόσφατο έγγραφο Υπουργείου Φ.131.1/42181/Β2 19-04-2010 σχετικά με το έργο των μελών ΕΤΕΠ μεταξύ των άλλων αναφέρει. «Καθίσταται σαφές ότι τα μέλη ΕΤΕΠ δεν προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

Τα μέλη ΕΤΕΠ, τα μέλη ΔΕΠ καθώς και τα μέλη ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, μετατάξεων κλπ. Για τα μέλη ΕΤΕΠ είναι τα παρακάτω:

 • Π.Δ. 149/1985 ΦΕΚ 54/27-03-1985 «Προϋποθέσεις και διαδικασία μετάταξης των μελών του ΕΔΤΠ των ΑΕΙ». Σημείωση: εκκρεμεί η έκδοση νέου.
 • Π.Δ. 117/2002 ΦΕΚ 99/01-05-2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΤΕΠ».
 • Π.Δ. 509/1983 ΦΕΚ 195/30-12-1983 τ. Α «Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων μονιμοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα μέλη του Εδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) των ΑΕΙ». Σημείωση: εκκρεμεί η έκδοση νέου Π.Δ. που αφορά το παραπάνω θέμα.

Τα αντίστοιχα Π.Δ για τα μέλη ΕΕΔΙΠ είναι:

 • Π.Δ. 147/29-09-2009 ΦΕΚ 189 «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ»
 • Π.Δ. 118 ΦΕΚ 99/01-05-2001 «Βαθμολογική και μισθολογικά κατάσταση και εξέλιξη των μελών του ΕΕΔΙΠ»

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση είναι πασιφανές ότι ο κλάδος του ΕΤΕΠ αλλά και ο κλάδος του ΕΕΔΙΠ είναι παρεμφερείς και συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο που διεξάγεται στα ΑΕΙ συνεπικουρώντας και συμπληρώνοντας το έργο των μελών ΔΕΠ.